Как да водим по-лесно бизнес кореспонденция на английски език?

  • 25/01/2017 12:37
  • |
  • 0 коментара
1

За да улесним нашата кореспонденция на английски език, можем да си помогнем с няколко неща.

  • Първо от граматична гледна точка за изразяване на решения и обещания,които са направени в момента на говоренето, използваме глагола wil.

Пример:

I`ll call back later.

We won`t forget.

  • За изразяване на резултати в настоящия момент на говорене от вече извършено действие използваме Present Perfect tense,съчетавайки го с фрази за време като :recently,these days,before,up to now, so far,already yet,since(a point in time in the past),for(a period of time up to now).

Пример:

Our company has expanded the range of products on sale since last November.

  • Ако се уточни миналия момент на извършване на действието,трябва да се използва минало просто време(Past Simple tense).

Примeри:

Last November our company decided to expand the range of products on sale.

 

A new competitor has recently entered the market.(Наскоро нов конкурент навлезе на пазара.)

Have you written the report?  (Написа ли си доклада?)

They haven`t informed us about their decision yet.(Още не са ни информирали за решението си).

 

В този случай за наша помощ ,можем да си събираме полезни фрази,свързани със събрания,срещи и презентации,телефонни разговори на малки картончета или листчета за бърза справка.

 

Следващата таблица съдържа точно такива изрази,които може да използвате в работата си.

 

Can you put me through to Mr..

Бихте ли ме свързали с г-н...

Hold the line,please.

Не затваряйте,моля.

I assume(that)…

Доколкото разбирам

I`ll read that back.

Ще прочета съобщението,което оставяте.

I`m sorry,I didn`t catch that.

Съжалявам, не успях да чуя ясно това.

In order to..

За да

Please note that…

Моля,обърнете внимание,че..

Right away

незабавно

To be out of office

Извън офиса съм

To call back later

Обаждам се отново по-късно.

To deal with an enguiry

 

Отговарям на запитване.

Who`s calling,please

Кой се обажда,моля?

Are we agreed that..?

Договорихме ли се,че...?

Could we make it 2pm?

Можем ли да се уговорим за 2 часа следобед?

Let`s move on to…

Да минем на следващата точка.

May I come in here?

Мога ли да добавя нещо по темата?

The way I see it…

Така както виждам аз нещата.

A piece of advice

съвет

To bring something up on the screen

Показвам на екрана

To have an appointment

Имам уговорка с час

To kick off a meeting

Задавам начало на срещата

To lanch a compaign

Стартирам кампания

To take the minutes

Водя протокол на среща

To wind a presentation up

Приключвам презентация

 

 

Когато пишем имейл,е важно да знаем ,че пунктуацията е същата както при деловите писма.

 

Трябва да започнем първо с обръщение:

Dear Mr(за мъж)

          Dear Miss(за неомъжена жена)

           Dear Mrs(за омъжена жена)

           Or  Dear Ms(ако не сме сигурни в семейното положение)

След обръщението ви даваме примерно начало:

 

Thanks for your….(letter,postcard,present,invitation)

 

  Ако пишем неофициално писмо можем да завършим с :

Best wishes(С най-добри пожелания) or King regards(Поздрави).;Yours sincerely(искрено Ваш/а);Yours fathfully(с почит ,ако се обръщаме официално).

 

Ако се обръщаме към близък или семеен приятел:Love

А в следващата таблица са събрани  полезни изрази при писане на имейл.

 

.. if it`s not too much trouble.

...ако това не ви затруднява

As long as

При положение,че..

How does it feel?

Как се чувствам?(в нова ситуация)

How`s going?

Как върви?

I`d better let you..

По-добре да те оставя да...

I really appreciate that.

Много съм Ви признателен.

I should like to…

Бих искал/а да..

I`ll be in touch!

Ще поддържаме връзка

Many happy returns(of the day)

Честит рожден ден!

To give tips

Давам практически съвети

To pice  somebody`s brains on..

Искам от някого съвет за..

To run/go like clockwork

Върви гладко/като по вода