Времената в английския език

 • 08/02/2017 16:22
 • |
 • 0 коментара
1
 1. Present Simple (Сегашно просто време)
 • Употреба:използва се за представяне на факти,закономерности,навици и често повтарящи се действия.
 • Употребява се след наречията:

always,usually,often,sometimes,never

 • Глаголът има една и съща форма във всички лица с изключение на 3 лице единствено число(she,he,it).Тук има окончание-s,а спомагателния глагол do има окончание –es.
 • Present Simple се използва и с глаголи,изразяващи различни състояния.
 • Примери:

I study English.

I phone my family every day.

I go shopping on Saturdays.

 

     2.Present Continuous(Сегашно продължително време)

 • Употреба:за действия,които се извършват в момента на говоренето
 • Образува се от два компонента :сегашно време на спомагателния глагол основен be + глагол с окончание –ing
 • Използва се след наречия като:now, at present, at the moment, these days.
 • Примери:

I am writing and email now.

This week I am studing for my exams.

 

 

3.Past Simple(Минало просто време)

 • Обозначава ,действие приключило в момента на говоренето
 • Има 3 форми:

Глаголите to be-was,were

Правилните глаголи-с окончание-еd

Неправилните глаголи-3та форма за минало причастие

 • Примери:

I was on business trip last week.

She wrote to all colleagues about the new offer yesterday.

                                        

  4.Past Continuous(Минало продължително време)

 • Използва се след изрази като while
 • За действие,което се е извършвало в даден момент или относително кратък период в миналото
 • При разказ,за описание като фон на други действия в миналото
 • Образуване:was/were +infinitive+ -ing
 • Примери:

I was working.

He was working.

 

5.Present Perfect Simple(Сегашно перфектно време)

 • Използва се след изрази като:just, yet,never,ever,already,so far,up to now,since,for,recently
 • Употребява се за действие,извършено в миналото,което има връзка с настоящето(набляга се на резултата от действието)
 • За действие започнало в миналото и продължаващо в момента на говоренето
 • Образуване:have/has+past participle(inf.+ed за правилните глаголи или трета форма за неправилните глаголи)
 • Примери:

I have worked.

I have gone.

I have written ten emails today.

 

 

  6.Present Perfect Continuous

 • Използва се при изрази като :all day,the whole day,how long,since,for
 • За действие ,започнало в миналото и продължаващо в момента на говоренето
 • За действие,започнало в миналото ,което продължава в момента на говоренето
 • За действие,което се е повтаряла в близкото минало
 • Образуване:have/has+been+inf+-ing
 • Пример:

I have been working.

 

 

7.Past Perfect Simple(Минало перфектно време)

 • Използва се при изрази като :just,never,already
 • За изразяване на действие,което е завършило преди даден момент в миналото;за действие,започнало преди даден момент в миналото,което продължава и в момента на говоренето
 • Образуване:had+past participle(inf+ed за правилните глаголи и трета форма на глагола за неправилните).
 • Пример:

I had worked.

 

 

 

8.Past Perfect Continuous(Минало перфектно продължително време)

 • Използва се при изрази като :how long,since,for
 • За действие,което е започнало преди даден момент в миналото,което продължава и в този минал момент
 • Образуване:had+been+infinitive+-ing
 • Пример:

 

I had been working.

 

 

9.Future(Бъдеще време,изразено с will)

 • Използва се за изразяване на действие,което ще се извърши в ден момент,или период в бъдещето
 • Образуване:will+infinitive
 • Примери:

I`ll work.

I`ll travel.

I`ll study.

 

10.Future(Бъдеще време изразено с going to)

 • Изразява т.нар“бъдеще време за намерение“,когато действието е обмислено,дори е подготвено.
 • Образуване:to be(am/are/is) +going to +inf.
 • Примери:

I`m going to work.

I`m going to the concert.

I`m going to the University for the exam.

 

11.Future Continuous

 • За действие,което ще се извършва със сигурност в даден период в бъдещето.
 • Образуване:will+be+infin+-ing
 • Примери:

 

I`ll be working.

I`ll be studing.

I`ll be travelling.

 

 

12.Future Perfect Simple

 • За изразяване на действие,което ще е приключило към даден момент в бъдещето.
 • Образуване:will+have +past participle(infinitive+ed за правилните глаголи или трета форма за неправилните глаголи)
 • Пример:

I`ll be worked.

 

 13.Future Perfect Continuous

 • За действие,започнало преди даден момент в бъдещето и завършило също преди този момент или продължаващо и след него.
 • Образуване:will+have+been+infinitive+-ing.
 • Пример:

I`ll have been working.